KHMS

Etikk

Etikk
Vi arbeider etter høye etiske standarder og prinsipper om samfunnsansvar, eierstyring og selskapsledelse. Malm Orstad skal fremme god helse og et trygt arbeidsmiljø i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder.

Vi er opptatt av å være med på utvikling av samfunn og ivareta miljøet, og stiller krav både internt og til leverandører i forhold til verdier og standarder for menneskerettigheter, arbeidstagers rettigheter, miljø- og antikorrupsjon.


Malm Orstad vil arbeide sammen med leverandører for å møte forventninger til våre kunder, og for å sikre kvalitet, verdi og punktlighet gjennom hele forsyningskjeden.

Vi tar avstand fra diskriminering og gjør alltid vårt beste for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Vi arbeider aktivt for å fremme Diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet, innen blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Vi leverer tjenester og produkter i tråd med samfunnets etiske prinsipper, og tilfredsstiller aktuelle standarder, lover og regler som er påkrevd gjennom lovverk og kundekrav.

Malm Orstads har etablerte etiske retningslinjer som gjelder for styremedlemmer, ledere, medarbeidere og innleide, samt etiske retningslinjer for leverandører og underleverandører.
Anne%20Elisabeth%20Wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE-R Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no